HOW ABOUT DESSERT?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Do you also crave sweets after dinner? You are not the only one! For some it’s more a habit, others enjoy desserts during festivities. However, when you try to watch your diet and don’t want to consume to much sugar it might be smart to skip those post dinner sweets. 

why do i crave?

Although there is not much scientific literature about this ‘specific’ craving, I came across a few possible explanations. On one hand the need for sweet is a physiological consequence: The so-called Thermal Effect of Food (TEF). Simply said it costs energy first to thereafter gain energy from the food you ate. It sounds comprehensible that after the consumption of a large meal the need for sweets and desserts increases. These are often easy absorbable carbs that can contribute quickly to digestion.

In addition, there are a few psychological factors that play a role. It can simply be a habit to eat something sugary after dinner. In general, sugar increases your serotonin level, which makes you feel happier. Or maybe when you were younger, you were promised some ice cream under the condition that you finished your plate. This rewarding feeling could unconsciously still be present.

how do I break the habit?

For starters it might be wise to check with yourself what kind of mechanism is going on. Is your need for sweet more a craving or a habit? Does it occur in specific situations? (in company or alone) and so on. Then try to make a plan on how you want to break that routine, go for a walk for example, this also favors your digestion! 

Another thing you can do to contain your sugar crush is the (might be cliché) 20-minute rule. Try to wait at least 20 minutes after your meal, this gives complex carbohydrates the time to convert into energy which subsequently can be used for your digestion. Chances are that your craving has decreased or even vanished.  

Finally, a tip for the real sweet tooths among us. Quit your appetite with a small piece of dark chocolate (+75% cacao) 

Enjoy your day!

More to explorer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

Deelnemer:

Een ieder die een overeenkomst sluit met Roure Personal Training voor (proefsessies voor Personal Training en/of het geven van adviezen.

Roure Personal Training:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roure Personal Training, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1019 TX) Amsterdam aan de Baron G.A. Tindalstraat 52

Overeenkomst:

De overeenkomst Roure Personal Training en een Deelnemer voor Personal Training
Pakket(ten):
De verschillende Personal Training pakketten zoals per maand of besproken periode aangeboden door Roure Personal Training.
Persoonsgegevens:
Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Roure Personal Training.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ROURE Personal Training en iedere Deelnemer.

2.2       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Roure Personal Training en alle personen die voor Roure Personal Training werkzaam zijn en/of door Roure Personal Training zijn ingeschakeld.  

2.3       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 


Artikel 3 – Overeenkomst

3.1       De Overeenkomst tussen Deelnemer en Roure Personal Training komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie op de Personal Training & Coaching Overeenkomst formulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer heeft deelgenomen aan een of meerdere (proef) Personal Training sessies. 

3.2       Het door de Deelnemer ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Roure Personal Training en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie. 

3.3       De Overeenkomst tussen Deelnemer en Roure Personal Training wordt aangegaan voor de duur van minimaal 3 (zegge: drie) maanden, tenzij Roure Personal Training en de Deelnemer schriftelijk een andere afspraak hebben gemaakt en deze is vastgelegd op het Personal Training & Coaching Overeenkomst formulier.

3.4       Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Roure Personal Training aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Roure Personal Training worden verstrekt.

3.5       De Overeenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.6       Indien een Deelnemer middels het inleveren/opsturen van het Personal Training & Coaching overeenkomst formulier een Overeenkomst met Roure Personal Training heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het indienen van het formulier de met Roure Personal Training gesloten Overeenkomst te herroepen.

3.7       Indien de Deelnemer de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Roure Personal Training gedane betalingen retour. Indien Deelnemer reeds een Personal Training of meerdere Personal Trainingen heeft genoten, is Deelnemer als gevolg van de reeds genoten Personal Trainingen jegens Roure Personal Training uitsluitend aansprakelijk voor de vergoeding van de waarde van die Personal Trainingen. Deze vergoeding zal door Roure Personal Training worden verrekend. 

3.8       Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij Roure Personal Training af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4 – Prijzen en betaling
 

4.1       De kosten voor het afgenomen Pakket door Deelnemer bij Roure Personal Training dienen voor het inboeken van de Personal Training te zijn voldaan. 

4.2       De Deelnemer zal gebruik maken van de bij het afsluiten van de Overeenkomst door Roure Personal Training gecommuniceerde betaalwijzen.

4.3       Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4      Roure Personal Training behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en   wijzigen. 

4.5       De door de Deelnemer verschuldigde vergoeding voor Personal Trainingen welke als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Roure Personal Training liggen niet worden voltooid, zullen niet gerestitueerd.


Artikel 5 – Annulering

5.1       Deelnemer kan de ingeboekte Personal Training tot 24 (vierentwintig) uur voor de ingeplande Personal Training annuleren. Personal trainingen welke niet of niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig bij Deelnemer in rekening worden gebracht.

5.2       Indien Deelnemer meer dan 15 (zegge: vijftien) minuten te laat is voor de ingeplande Personal Training, dan behoudt Roure Personal Training zich het recht voor de afspraak voor de Personal training zonder restitutie te annuleren. De tijd die Deelnemer te laat is voor de afspraak voor Personal Training wordt niet ingehaald.


Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid

6.1       Het deelnemen aan een Personal Training met inbegrip van maar niet beperkt tot krachttraining, hardlopen, boksen, gebruik maken van de apparatuur zoals conditie- en trainingsapparatuur en het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Roure Personal Training is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. 

6.2       Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van de Personal Training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de Personal Training noodzakelijk is. Deze informatie is van belang voor het samenstellen van de Personal Training en eventuele gewenste resultaten van Deelnemer. Deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 

6.3       Zowel Roure Personal Training als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

6.4       Roure Personal Training en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

6.5       Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Roure Personal Training, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.6       De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Roure Personal Training en ieder ander van wiens hulp Roure Personal Training gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacy beleid

7.1       Deelnemer is zich bewust dat hij/zij door gebruik te maken van het Personal Training & Coaching overeenkomst formulier bepaalde persoonsgegevens aan Roure Personal Training verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en email adres.

7.2       Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Roure Personal Training toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Roure Personal Training. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Roure Personal Training gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Roure Personal Training zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3       Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden aan Roure Personal Training ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Roure Personal Training per e-mail en anderszins toe te sturen.  

 

 

Artikel 8 – Beëindiging

8.1       Roure Personal Training behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijke schending van huisregels of ongepast en onaanvaardbaar gedrag de Overeenkomst met Deelnemer per direct te beëindigen zonder restitutie van enig reeds betaald bedrag.

8.2        Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Overeenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.


Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1         Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 Maart 2019. 

9.2       In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Roure Personal Training en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3       Iedere rechtsverhouding met Roure Personal Training wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Roure Personal Training die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

PRIVACY VERKLARING

Dit Privacy Statement zet uiteen op welke wijze wij persoonsgegevens gebruiken en verstrekken die wij verzamelen van personen die onze diensten gebruiken, en anderszins met ons online activiteiten verrichten. Indien u aanvullende vragen heeft over privacy of over informatiebeveiliging, kunt u contact met ons opnemen via onze Mail.

Inhoud van het Privacy Statement:

 1. Soorten persoonsgegevens
 2. Hoe Roure Personal Training persoonsgegevens verzamelt
 3. Hoe Roure Personal Training persoonsgegevens gebruikt
 4. Waarom Roure Personal Training persoonsgegevens verstrekt
 5. Cookies en overige technologieën inzake gegevensverzameling
 6. Mobiele applicaties
 7. Uw keuze
 8. Kennisneming en correctie
 9. Informatiebeveiliging
 10. Privacybeleid van derden
 11. Wijziging van dit Privacy Statement

  

 1. Soorten persoonsgegevens
  Dit Privacy Statement zet de wijze uiteen waarop wij omgaan met door Roure Personal Training verzamelde “persoonsgegevens” voor onze eigen zakelijke doelstellingen. Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan die gebruikt kan worden om u te identificeren, lokaliseren of om met u contact op te nemen. Onder persoonsgegevens wordt ook andere informatie verstaan die met uw persoonsgegevens in verband kan worden gebracht. Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:
  Contactgegevens; hierdoor kunnen wij met u communiceren, zoals uw naam, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen welke wij kunnen gebruiken om berichten aan u te sturen.
  Klantgegevens; hierdoor kunnen wij met u zaken doen, zoals het soort producten en diensten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd, informatie over de grootte van uw bedrijf, geografische locaties, kredietwaardigheid en demografische gegevens. Transactiegegevens; gegevens over de wijze waarop u met Roure Personal Training in verband staat, waaronder aankopen, inlichtingen en informatie over de wijze waarop u gebruikmaakt van de website en applicaties van Roure Personal Training.

 1. Hoe Roure Personal Training persoonsgegevens verzamelt
  In veel gevallen verzamelen wij de persoonsgegevens direct via u. Wij vragen u om persoonsgegevens (waaronder contactgegevens en relatiegegevens) wanneer er contact tussen ons is, zoals bij de registratie bij onze diensten, bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of wanneer u iets aanschaft. Wij kunnen aanvullende relatiegegevens verzamelen van externe gegevens verstrekkers die onze bestanden verbeteren en ons assisteren om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers. Ingeval u van Roure Personal Training producten of diensten afneemt, verzamelen wij transactiegegevens. Wij verzamelen eveneens transactiegegevens indien u onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt. Indien u online contact met ons heeft, gebruiken wij cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen over uw computer en over uw gebruik van onze diensten en applicaties. Wij behandelen deze gegevens als persoonsgegevens als die verwant zijn aan uw contactgegevens.

 1. Hoe Roure Personal Training persoonsgegevens gebruikt
  Roure Personal Training gebruikt uw persoonsgegevens om:
  uw aanvragen voor producten en diensten en voor verwante activiteiten af te handelen, zoals de levering van producten en diensten, helpdesk service, accountmanagement, ondersteuning en om andere diensten te verlenen in verband met uw relatie met Roure Personal Training;

  u reclameboodschappen en product- en diensten aanbiedingen van Roure Personal Training en, in sommige gevallen, van onze partners te sturen, waaronder aanbiedingen die afgestemd zijn op uw interesses, kenmerken en locatie; onderzoeken en overige promotieactiviteiten uit te voeren; te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde producten, diensten of aanbiedingen;

  u aanvullende informatie te verstrekken waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, zoals Roure Personal Training-nieuws en mededelingen en bulletins inzake technische dienstverlening;

  onze dagelijkse zakelijke behoeften te beheren, zoals betalingsprocessen en beheer van de financiële rekeningen, productontwikkelingen, contractmanagement, administratie, analyses, beveiliging, voorkoming van fraude, verslaglegging en naleving van de regelgeving en bedrijfscontinuïteit.

 1. Waarom Roure Personal Training persoonsgegevens verstrekt
  Roure Personal Training begrijpt dat u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingdoeleinden. Wij beperken het delen van uw persoonsgegevens als volgt: wij kunnen uw persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen delen, die uw persoonsgegevens uitsluitend mogen gebruiken voor de bovenstaande doeleinden;

  wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens delen met onze dienstverleners, die wettelijk of op grond van een overeenkomst verplicht zijn uw persoonsgegevens te beschermen en uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken overeenkomstig onze aanwijzingen;

  wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze zakenpartners, maar slechts voor zover u producten of diensten van een dergelijke partner afneemt, contact heeft met een dergelijke partner of indien het delen anderszins is toegestaan. Indien u bijvoorbeeld via een website van een zakenpartner naar Roure Personal Training bent doorverwezen, kunnen wij die partner uw contactgegevens en bepaalde transactiegegevens doorgeven, teneinde de doorverwijzing te bekrachtigen. Wij kunnen uw contactgegevens ook aan ondernemingen geven die aanvullende producten en diensten aanbieden, ingeval u verzoekt om informatie over deze oplossingen;

  wij kunnen eveneens persoonsgegevens verstrekken indien dat nodig is in verband met het handhaven van onze rechten, het beschermen van ons eigendom of het beschermen van de rechten, de eigendom of de veiligheid van derden of indien dat nodig is voor het verlenen van medewerking aan externe controles en het naleven van de regelgeving.

  Wij wijzen u erop dat wij eveneens gegevens over u kunnen verstrekken die niet naar u herleidbaar zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld rapportages publiceren die geaggregeerde en statistische gegevens bevatten over onze gebruikers. Deze rapportages bevatten geen gegevens waarmee de ontvanger ervan kan herleiden hoe hij/zij met u contact kan opnemen, u kan lokaliseren of identificeren.

 1. Cookies en overige technologieën inzake gegevensverzameling
  Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde transactiegegevens, waarbij wij gebruik maken van technologieën zoals cookies, pixel tags, instrumenten voor browser-analyse, serverlogs en web beacons. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, plaatsen wij cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites naar uw computer of een ander apparaat dat met het internet in verbinding staat, worden gestuurd en waarmee uw browser geïdentificeerd kan worden of waarmee informatie of instellingen op uw browser opgeslagen kunnen worden. Door middel van cookies kunnen wij u herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Daarmee kunnen wij eveneens zorgen voor een op u afgestemde ervaring en bepaalde vormen van fraude opsporen. In veel gevallen kunt u de voorkeursinstellingen van cookies beheren en cookies en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens uitschakelen door de instellingen op uw browser aan te passen. Alle browsers zijn anders. Daarom verzoeken wij u naar de “help”-sectie van uw browser te gaan waar u de voorkeursinstellingen van cookies en andere privacy-instellingen kunt raadplegen die eventueel beschikbaar zijn.Wij verzamelen verschillende soorten gegevens via cookies en andere technologieën. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens via het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het type besturingssysteem, browser, domeinnaam en andere systeeminstellingen, alsmede de taal op uw systeem en het land en de tijdszone waarin uw apparaat zich bevindt. Onze server logs bewaren eveneens de IP-adressen die aan het apparaat zijn toegekend waardoor u wordt verbonden met het internet. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee apparaten elkaar kunnen identificeren en met elkaar kunnen communiceren op het internet.In veel gevallen worden de gegevens die wij verzamelen met behulp van cookies en andere instrumenten, uitsluitend zodanig gebruikt dat die gegevens niet te herleiden zijn tot een persoon en dat die niet verwijzen naar persoonsgegevens. Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens over alle website-gebruikers bijvoorbeeld om onze website te verbeteren en om inzicht te krijgen in patronen in het internetverkeer.In sommige gevallen brengen we de door ons met behulp van cookies en andere technologieën verzamelde gegevens in verband met uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op de gegevens ingeval we die in verband brengen met uw persoonsgegevens.


 2. Mobiele applicaties
  Roure Personal Training biedt mobiele applicaties aan waarmee u via uw smartphone of tablet toegang heeft tot uw account, online met ons contact kunt hebben en overige informatie kunt ontvangen. De persoonsgegevens die Roure Personal Training verzamelt via onze mobiele applicaties zijn beschermd door de voorwaarden van dit Privacy Statement.

  We bieden onze mobiele services momenteel gratis aan, maar houdt er rekening mee dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor sms of data) gewoon van toepassing zijn.

  Wanneer het nummer van uw mobiele telefoon wijzigt of wordt gedeactiveerd, werkt u binnen 48 uur uw account gegevens op Roure Personal Training bij om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar de persoon die uw oude nummer krijgt.

  U geeft toestemming en alle noodzakelijke rechten die nodig zijn om gebruikers in staat te stellen hun apparaten te synchroniseren (met behulp van een applicatie) met gegevens die zichtbaar over hen zijn op Roure Personal Training.

 1. Uw keuze
  U kunt te allen tijde de informatie beperken die u aan Roure Personal Training levert. U kunt eveneens de mededelingen die Roure Personal Trainin gaan u stuurt, beperken. U kunt het ontvangen van commerciële e-mails uitschakelen, door eenvoudigweg te klikken op de link “unsubscribe” (afmelden) welke onderaan elke e-mail staat vermeld die wij aan u sturen. Wij wijzen u erop dat afmelding voor het ontvangen van e-mails met reclamemateriaal niet betekent dat wij geen contact meer met u opnemen inzake belangrijke transactiegegevens over uw account.


 2. Kennisneming en correctie
  Roure Personal Training respecteert dat u het recht heeft om kennis te nemen van uw persoonsgegevens en om uw persoonsgegevens te corrigeren. Indien u een online-account heeft, kunt u op elk moment inloggen in uw account en de gegevens actualiseren die u aan ons beschikbaar heeft gesteld.


 3. Informatiebeveiliging
  Roure Personal Training beschikt over een gegevens beveiligingsprogramma waarmee administratieve, technische en fysieke controles uitgevoerd worden en uw persoonsgegevens mee worden bewaakt. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van encryptie technologie voor het beveiligen van gevoelige persoonsgegevens wanneer die via het internet worden verzameld of verzonden, alsmede van firewalls en inbraakdetectie-software. Wij wijzen u erop dat u zelf ook maatregelen dient te treffen om uzelf, vooral online, te beschermen. Als u zich registreert bij Roure Personal Training, kiest u een sterk wachtwoord en gebruik niet hetzelfde wachtwoord dat u ook op andere websites gebruikt. Deel uw wachtwoord niet met anderen. Roure Personal Training vraagt u nooit om uw wachtwoord vrij te geven tijdens een onaangekondigd telefoongesprek of in een onaangekondigde e-mail. Denkt u er ook aan uit te loggen van de website en uw browser af te sluiten wanneer u klaar bent met uw activiteiten. Hierdoor zorgt u ervoor dat anderen niet bij uw persoonsgegevens en correspondentie kunnen komen ingeval anderen toegang tot uw computer hebben.


 4. Privacybeleid van derden
  Dit Privacy Statement heeft uitsluitend betrekking op het gebruik en de verstrekking van gegevens door Roure Personal Training. Andere websites die via deze website benaderd kunnen worden, hebben hun eigen beleid en werkwijzen ten aanzien van privacy, het verzamelen, gebruiken en verstrekken van gegevens. Onze leveranciers en zakenpartners hebben eveneens hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan de privacyverklaringen die door derden worden verschaft, te raadplegen voordat u aan hen gegevens verstrekt of gebruik maakt van een voorstel of een aanbieding.
 1. Wijziging van dit Privacy Statement
  Op gezette tijden kunnen wij dit Privacy Statement aanpassen, zodat deze voldoet aan de nieuwe of gewijzigde werkwijze op het gebied van privacy. Tenzij we een wijziging doorvoeren om juridische of bestuurlijke redenen, of om een incorrecte tekst te corrigeren plaatsen we een melding indien we grote wijzigingen hebben doorgevoerd in dit Privacy Statement. Indien de wijzigingen een wezenlijke invloed hebben op de wijze waarop wij de eerder verzamelde persoonsgegevens gebruiken of verstrekken, stellen wij u in kennis van die wijziging door het verzenden van een melding naar het e-mailadres van uw account. Wanneer u na de wijzigingen aan onze voorwaarden Roure Personal Training blijft gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

  Oftewel, Roure Personal Training respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  Akkoord
  Wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Roure Personal Training gaat u tevens akkoord met de Privacy Policy van Roure Personal Training.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Roure Personal Training, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. Mocht wijziging van onze Privacy Policy nodig zijn, stellen we u daarvan op de hoogte en kunt u de meest recente informatie altijd vinden onder de link Privacy Policy op de site van Roure Personal Training. Laatst bijgewerkt: 29 Maart 2021