Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De Organisatie: Roure Personal Training.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Roure Personal Training.
De klant gaat een schriftelijke overeenkomst aan voor de trainingen die worden verzorgd door het team van Roure Personal Training.

Vestiging: Roure Personal Training is gevestigd in Amsterdam Oost, Domselaerstraat 120, 1093 MB.
Rechtsvorm: Roure Personal Training is een VOF (Vennootschap onder Firma).

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Roure Personal Training voor het deelnemen van Personal Training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Roure Personal Training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Roure Personal Training het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Roure Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Roure Personal Training door te geven. Roure Personal Training zal een personal trainer aan elke klant toewijzen. Bovendien zal Roure Personal Training, indien nodig, alle macht hebben om beslissingen over het veranderen van de toegewezen trainer te nemen.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal Roure Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Roure Personal Training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Roure Personal Training als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Roure Personal Training verplicht zich om de deelnemer naar beste kunnen te begeleiden tijdens de activiteit, met inachtneming van het gestelde doel en de activiteit zelf. De uitvoering van deze begeleiding wordt naar best inzicht, met de nodige deskundigheid en vermogen gedaan. Het is echter een verplichting van inspanning, niet van resultaat. Dit houdt in dat Roure Personal Training zijn best doet, maar niet garandeert dat de dienstverlening altijd succesvol is of dat het de specifieke doelen van de deelnemer bereikt

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Roure Personal Training doet zijn uiterste best bij elke opdracht maar garandeert geen resultaten. Zij zijn niet verantwoordelijk voor niet-behaalde resultaten of verlies van eigendommen. Alleen bij aantoonbare onzorgvuldigheid of ondeskundigheid zijn ze aansprakelijk. Schade opgelopen door het negeren van instructies van de trainer, of door de eigen lichamelijke of geestelijke toestand van de deelnemer, valt niet onder hun verantwoordelijkheid. Deelnemers trainen op eigen risico en nemen zelf de kosten op zich bij letsel. Deelnemers beloven nu al Roure Personal Training niet aan te klagen voor schade door hun diensten. Echter, als de deelnemer instructies niet opvolgt en dit schade veroorzaakt aan Roure Personal Training, is de deelnemer aansprakelijk. De deelnemer moet ook bescherming bieden aan Roure Personal Training als hij/zij schade veroorzaakt aan andere deelnemers

ARTIKEL 7 ONTBINDING

Roure Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en Roure Personal Training zal Roure Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Roure Personal Training gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Roure Personal Training te voldoen. Indien Roure Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Roure Personal Training een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Roure Personal Training is het BTW-tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Roure Personal Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Roure Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Roure Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Roure Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Roure Personal Training.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

Roure Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Roure Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Roure Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Roure Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Roure Personal Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Roure Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Roure Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Roure Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

ARTIKEL 14 PT Cadeaubon

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Roure Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Roure Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

75%
Bijna klaar!

Vul hieronder jouw gegevens in en vraag alle (start)informatie aan:

Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om.

Inzicht in uw lichaam!